Obchodní podmínky

Všeobecná obchodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě crystalporcelan.cz, jehož provozovatelem je Michal Trnka IČO 40384713. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Osobní údaje


Při koupi zboží v našem internetovém obchodě po Vás budou vyžadovány Vaše platné identifikační údaje. tyto údaje jsou pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží nezbytné. Za problémy vzniklé špatným či neúplným vyplněním údajů neneseme odpovědnost. Dále prohlašujeme, že veškeré osobní údaje uložené v naší databázi jsou považovány za přísně důvěrné a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. bude podle toho s nimi nakládáno.V žádném případě tyto údaje nikomu neposkytujeme, ani s nimi jinak nenakládáme a má k nim přístup pouze odpovědná osoba. Navíc tyto údaje z databáze odstraníme kdykoli o to budeme požádáni.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávána v soulasu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, případně odstranění z naší databázea a další zákonná práva k těmto údajům. Pokud toto kupující požaduje, informuje prodávajícího na e-mail info@crystalporcelan.cz

Osobní data, která kupující uvede při objednání slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Kupní smlouva


Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím e-mailem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Zrušení smlouvy


Prodávající si vyhrazuje právo za určitých nepředvídatelných okolností objednávku zrušit. V takovém případě je prodávající povinen informovat kupujícího a ten má právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující může také objednávku zrušit před odesláním zboží a to e-mailem zaslaným na info@crystalporcelan.cz

Ceny, platby, dodací podmínky


Na webu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele, ke kterým se přičítají pouze náklady na dopravu. Ceny jsou vyhlášeny na dobu neurčitou. Ceny jsou platné v momentě objednávky a prodávající si ve výjmečných případech vyhrazuje právo na jejich změnu. O této skutečnosti bude spotřebitel před expedicí zboží informován a pokud se s prodávajícím nedohodne jinak, může od kupní smlouvy odstoupit.

V našem internetovém obchodě má spotřebitel možnost dodání a platby těmito způsoby- viz  doprava a platba

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží


V souladu se zákonem má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Rozhodne-li se kupující tohoto práva využít, musí do 14ti dnů zboží doručit zpět prodávajícímu. Poté mu bude vrácena kupní cena, snížená o náklady na vrácení zboží. Zboží poškozené, neúplné, viditelně opotřebené, nebo zboží bez původního obalu, nebude prodávajícím přijato a bude na náklady kupujícího zasláno zpět. Zboží zasláno zpět prodávajícímu na dobírku taktéž nebude přijato. Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, doporučujeme o tom informovat prodávajícího na tel. 545 566 706 nebo e-mailem info@crystalporcelan.cz. Pro hladký průběh také doporučujeme zaslat průvodní dopis, kopii faktury, případně číslo bankovního účtu, na který si přejete vrátit peněžní částku.

Vrácení peněžních prostředků


Při odstoupení od smlouvy, budou peníze kupujícímu vráceny dle jeho přání buď hotově v kamenné prodejně viz kontakt, inkasní složenkou, kdy od částky bude odečteno 35,- Kč za poplatek České poště, nebo převodem na bankovní účet. Peníze budou vráceny dle zákona nejpozději do 30ti dnů od momentu odstoupení od smlouvy. Pokud spotřebitel zaplatil za zboží předem a objednávka nemůže být ze strany prodávajícího realizována, informuje o tom prodávající kupujícího telefonicky, nebo na e-mail uvedený v objednávce. Nejpozději do 7 dnů od informování, budou peněžní prostředky kupujícímu vráceny na bankovní účet.

Záruka, reklamace a rozpor s kupní smlouvou


V případě že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( dále jen "rozpor s kupní smlouvou" ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídající kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnnou, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud není v záručním listě vyznačeno jinak, je zboží v zákonné lhůtě 24 měsíců. Případné reklamace budou řešeny individuálně k Vaší spokojenosti, v souladu s právním řádem ČR. Pokud bude reklamace vyhodnocena jako oprávněná, má spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Spotřebitel má při uplatnění záruky jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Neni-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel má dále právo jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc alespoň tři vady, bránící jejímu řádnému užití. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním. Kupující je povinen, si zboží po jeho převzetí prohlédnout a pokud zjistí vady, neprodleně o tom informovat prodávajícího. Pokud dodané zboží při dodání, nebo v záruční lhůtě vykazuje vady jiné než odpovídá běžnému používání, nebo opotřebení má zákazník právo uplatnit reklamaci.

Doporučený postup pro reklamaci- informujte nás e-mailem na info@crystalporcelan.cz, nebo telefonicky na číslo  545 566 706 a uveďte výstižný popis vady a zboží kterého se vada týká a variabilní symbol dodávky. Zboží zašlete jako doporučený balík (nikoli na dobírku) na naši adresu, případně jej můžete osobně předat v prodejně. Ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů Vás budeme kontaktovat s rozhodnutím o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Výše uvedené obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2013

RYCHLOST

Zboží odesíláme ihned po objednání. Možnost výměny zboží do 14 dnů.

SPOLEHLIVOST

Zaručujeme Vám, že zboží přijde nepoškozené a perfektně zabalené.

TRADICE

Výhoda kamenné prodejny s tradicí od roku 1995 s osobním odběrem zboží.

POUKAZY

Nevíte jaký dárek vybrat? Dárkové poukazy v několika cenových relacích.

Blog Bohemia Crystal
Péče o šperky

Péče o šperky

pctechnet 05/01/2020 0
Prodáváme výrobky české firmy Preciosa, jednoho z nejvýznamělších výrobců v oboru sklářství a bižuterie v Česku. Kvalita křišťálu vyniká svou brilancí...
Číst více...
Jak se brousí křišťálové sklo

Jak se brousí křišťálové sklo

crystal 02/01/2020 0
Pro křišťálové sklo je příznačný velmi vysoký lesk a ten má na svědomí právě oxid olovnatý, který skláři do skla přidávají místo vápenatých složek. Vš...
Číst více...
Preciosa nejmenší broušený kámen na světě

Preciosa nejmenší broušený kámen na světě

crystal 22/05/2019 0
Víte že Preciosa vyrobila nejmenčí broušený kámen na světě Hranice nemožného se podařilo překonat v roce 2009, když Preciosa představila nejmenší brou...
Číst více...
Péče o sklo

Péče o sklo

pctechnet 10/05/2019 0
V našem e-shopu Vám nabízíme jak hladké sklo např. Crystalite Bohemia, tak sklo broušené českými mistry brusiči. Dále sklo s nižším, nebo téměř nulový...
Číst více...